سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در آفریقا

اطلاعات سفارتخانه های ایران در کشورهای آفریقایی

ردیف نام کشور نام سفیر رایزن بازرگانی تلفن فکس همراه سفیر
1 آفریقای جنوبی اقای اصغر ابراهیمی اصل
آقای محمد فرجی
افتخاری ( فعلی )
0027739414382
حسن شاه بیگ ( حدید )
COUNTRY AREA CODE : 002712
TEL : 3425880-1
COUNTRY AREA CODE : 002712
Fax : 3421878
+27739414382رایزن
ambassador@iranembassy.org
commercialattache@iranembassy.org
eh_shahbeig@hotmail.com
2 اوگاندا آقاي‌ علی اکبر دبیران AREA COD : 002564
TEL : 4505886- 4505727
AREA COD : 0025641
FAX : 4505885
EMAIL: iranemb@infocom.co.ug
3 زیمبابوه آقـاي‌ رسول مومني COUNTRY AREA COD :00263 4
TEL :727348- 722140
COUNTRY AREA COD :00263 4
FAX :723072
http://iranembassy.org.nz
Iranembassy@zol.co.zw
4 ساحل عاج جناب آقاي محمد پور نجف COUNTRY AREA COD :00225
TEL :-4 2280190
COUNTRY AREA COD :00225
FAX : 22480195
00225-224100
00225-224805
Email: iranemb_abidjan@mfa.gov.ir
5 غنا جناب آقاي محمد سليماني قائدی( دبیر اقصادی ) COUNTRY ARIA COD :00233 21
TEL :777043-774474-760521-760522
784371 resident
COUNTRY ARIA COD :00233 21
FAX :777043
233241032448 همراه دبیر اقتصادی
www.iranpod.com
6 گینه کوناگری COUNTRY ARIA COD :00224
TEL :30010209- 30010219-20
AFTER HOURS TEL :001212
CONSULAR TEL :465638
COUNTRY ARIA COD :00224
FAX :30478184
EMAIL:ambiran_guinea@yahoo.com
7 مادگاسکار COUNTRY ARIA COD :00261 20
TEL :2279753- 2228527
COUNTRY ARIA COD :00261 20
FAX :2229822
8 مالی آقاي ابوالمحسن شریف محمدی‌
کفیل
COUNTRY ARIA COD :00223
TEL :22010731- 4900750
AFTER HOURS TEL :213593
CONSULAR TEL :217638-213593
COUNTRY ARIA COD :00223
FAX -2213568
9 نیجر آقاي‌ نادعلی حیدری‌ COUNTRY AREA COD :00227
TEL :722198-722145
COUNTRY AREA COD :00227
FAX :722810
10 نیجریه آقای خسرو رضازاده مرتضی دیلان
+234-8069728561
COUNTRY AREA COD :002349
Tel 5238048.9
COUNTRY AREA
COD :002349
Fax 5237785
Mrtz.dln@gmail.com
iranabuja@gmail.com
11 بورکینا فاسو آقای حسن علی بخشی COUNTRY AREA COD :00226
50360368
COUNTRY AREA COD :00226
50363634
ambiranburkina@yahoo.fr
12 کنگوی کینشازا آقای حمیدرضا قمی ندارد 002438-15555463 002438-15626566
13 سیرالئون نصرت اله مالکی COUNTRY AREA COD :00232
22230503
COUNTRY AREA COD :00232
22231866
Iranianembassy.freetown@yahoo.com
+23276504474
14 اتیوپی آقاي‌ علی بحرینی COUNTRY AREA COD :0025111
TE: 3727600
F:0025113727555
COUNTRY AREA COD :0025111
FAX :2595165
www.iranembassy-addis.net
ir.em.et@telecom.net.et
info@iranembassy-addis.net
ADDRESS: JIMMA ROAD OLD AIRPORT AREA HOUSE NO.317/18, ADISS ABABA THIOPIA
P.O BOX: 1144
15 سودان جناب آقاي جواد ترك آبادي آقاي اقبالي COUNTRY ARIA COD :0025522
TEL :2666866 – 2666843
COUNTRY ARIA COD :0024 91
FAX : 83778668
HOME PAGE :WWW.ALIHASAN@SUDANMAIL.NET
EMAIL :iranwud@yahoo.com
iransud@yahoo.com
alihasan@sudanmail.net
16 سنگال آقاي‌ جهانبخش حسن زاده COUNTRY ARIA COD :00221
TEL : 338240522- 338252528- 338252976
OUNTRY ARIA COD :00221
FAX : 338242314
HOME PAGE :WWW.ALIHASAN@SUDANMAIL.NET
EMAIL :iranwud@yahoo.com
iransud@yahoo.com
alihasan@sudanmail.net
17 کنیا آقـاي‌ شریفی صدر الدینی COUNTRY ARIA COD :0025420
TEL :2711257- 2715338- 2710873
COUNTRY ARIA COD :0025420
FAX : 2713966- 2728686
a.sadreddini@gmail.com