مقررات ارزی

Hover Box Element

بخش چهارم

تسهيلات ارزی

Hover Box Element

Hover Box Element

Hover Box Element

Hover Box Element

Hover Box Element

بخش چهارم

تسهيلات ارزی

بخش سوم

خدمات ارزی و ساير مبادلات ارزی بين‌المللی

بخش دوم

حمل و نقل کالا، بيمه و بازرسی

بخش اول

واردات کالا و خدمت

بخش هفتم

نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا

بخش ششم

عمليات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ايرانی خارج از کشور

بخش پنجم

دستورالعمل تأمين مابه‌التفاوت ريالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشايش شده در سال‌های قبل)