فهرست اعضا هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در اتاق
1 مسعود برهمن رئیس
2 محمدرضا فقیهی نائب رئیس اول
3 پرویز کرباسی نائب رئیس دوم
4 مصطفی میر محمد صادقی خزانه دار
5 مهوش نیکپور عضو هیئت مدیره و دبیرکل
6  فاطمه شعبانی عضو هیئت مدیره